Clubreglement

Benaming - Doel

De VZW -Vereniging zonder Winstoogmerk – draagt de naam “Guadal – Bikers”.

Doel van de club is om zijn leden actief aan te zetten tot het beoefenen van sport, met name fietsen in groepsverband en dit met af en toe competitieve inslag. Een gezonde geest in een gezond lichaam waar kameraadschappelijkheid primeert.

De fietsritten gebeuren volgens de maandelijks opgestelde kalender. Heb je zelf een leuke rit die je wilt toegevoegd zien op de kalender, geef ons een seintje.

Lidmaatschap en aanvaarding

De club staat voor iedereen open. Om toegelaten te worden moet men aanvaard worden door een gewone meerderheid van het bestuur. Jongeren beneden de 14 jaar, die toch aan fietstochten wensen deel te nemen, moeten een schriftelijke toelating van hun ouders of voogd bij zich hebben, of vergezeld zijn van een persoon die verantwoordelijk is voor hen.

Om als volwaardig lid te kunnen fungeren binnen de club gaat het lid akkoord met het clubreglement, waarin de werking van de club beschreven staat.

Om lid te worden en te blijven van Guadal – Bikers dient een kandidaat-lid zijn lidgeld te betalen vóór 15 december van het jaar dat het toekomstige fietsseizoen vooraf gaat. Het lidmaatschap wordt jaarlijks betaald en geldt voor één volledig kalenderjaar ingaand op 1 januari en eindigend op 31 december. De bijdrage is vastgesteld op 50 EUR (28 WBV en 22 GB). Familielidkaart kan ook aangevraagd worden. Het lidgeld kan jaarlijks door het bestuur aangepast worden.

Het lidmaatschap van de leden eindigt van rechtswege bij het niet betalen van de jaarlijkse bijdrage door het lid na drie maand van de oproeping of van rechtswege bij het overlijden van het lid. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Daartoe dient het ontslag schriftelijk te worden ingediend bij de voorzitter van de club.

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering, en met twee derde meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden worden uitgesproken, na het betrokken lid te hebben gehoord.

Kleding kan aangekocht worden aan de door de club vooropgestelde prijzen. Het clubbestuur kan vrij bepalen welke aantallen billijk zijn bij aankopen om misbruik tegen te gaan. Het clubbestuur behoudt zich tevens het recht om minimaal de aankoopprijs terug te vorderen wanneer het clubbestuur ondervindt dat het lidmaatschap enkel de intentie had om kledij aan te schaffen. Het lid verklaart zich akkoord om ten volle – doch in de mate van het mogelijke - deel te nemen aan de activiteiten van de club.

Verzekering, veiligheid en groepssfeer

Elk clublid is vrij te bepalen tot welke wielerbond hij toetreedt (bij voorkeur Cycling Vlaanderen omdat wij als club hierbij aangesloten zijn – ons stamnummer is: 82011012). Door toetreding tot de bond heb je recht op

  1. rechtsbijstand

  2. een persoonlijke ongevallenverzekering

  3. dekking burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden.

Bij hoogoplopende twisten, fysiek en psychisch geweld, het veroorzaken van een spiraal van verwijten en agressie en soortgelijke vormen van ongepast gedrag in woord en daad, zal het bestuur ingrijpen en beslissen geval per geval op basis van de voorliggende elementen. In voorkomend geval kan het bestuur beslissen om een clublid te schorsen voor bepaalde clubactiviteiten of voor de duur van een seizoen.

Bestuursleden zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen of onregelmatigheden tijdens om het even welke manifestatie georganiseerd door de club.

De leden zullen tijdens de ritten steeds de nodige hoffelijkheid aan de dag leggen en respect vertonen ten opzichte van de andere weg- en bos gebruikers en de natuur. Clubleden zorgen er voor dat zij elkaar en de groep niet in gevaar brengen tijdens het fietsen. Er wordt samengewerkt op basis van respect voor elkaar en inzet voor de club.

Meerdaagse ritten

Het clubbestuur eigent zich het recht toe om voor meerdaagse trips in binnen- en buitenland de financiële of logistieke bijdrage aan te passen en dit volgens de toestand van de clubkas. Voor deze bijdrage dient het initiatief minsten opengesteld te worden voor alle leden van de club.

Indien er voor bepaalde activiteiten een voorschot gevraagd wordt zal enkel dit voorschot bij storting op de clubrekening gelden als bewijs van deelname. Enkel het clubbestuur – eventueel in samenspraak met het organiserend lid - kan beslissen over terugbetaling bij laattijdige annulaties.